Återvinning

Vi har alltid som mål att så mycket som möjligt av vårt insamlade material skall återvinnas. Ett mål där vi alltid överträffar myndigheternas krav med råge. Dessutom ska naturligtvis upparbetningen i möjligaste mån ske i Sverige med så korta transporter som möjligt.

Vår metod

När TMR får råda skall givetvis alltid så mycket som möjligt av de insamlade förpackningarna upparbetas till ny råvara. Denna råvara betingar ett värde, vilket bidrar till att hålla nere de förpackningsavgifter ni som kund betalar för att insamlingen och återvinningen skall fungera fullt ut. Därmed blir det som är bra för miljön i slutändan också bra för våra kunder.
Vårt mål är att all upparbetning av insamlade förpackningar skall ske i Sverige. Och med så korta transporter som möjligt. Genom våra samarbetspartners har vi säkerställt att vi alltid kan följa upp var råvarorna slutligen upparbetats. En del av förpackningarna som samlas in, t.ex. vissa typer av plast, går inte att materialåtervinna. Dessa volymer kommer istället att energiutvinnas, vilket miljömässigt är en fullt acceptabel metod. TMR ligger i framkant för att finna nya tekniska lösningar för att öka materialåtervinningen även för denna typ av förpackningar.

Från linjär till cirkulär ekonomi

Idén om den cirkulära ekonomin har blivit allt viktigare i takt med att jordens resurser börjar sina. 
Vår medvetenhet har ökat och förhoppningsvis även startat en process hos både konsumenter och producenter. Vår vilja som konsument och som yrkesmänniskor att källsortera och lämna till återvinning fortsätter att öka. Producenter tänker i allt högre utsträckning på att minimera förpackningar och att redan från start designa sina produkter och förpackningar med hänsyn till att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas eller ännu hellre kunna återanvändas. När arbetet med förpackningsminimering och allt mer återvinningssmarta förpackningar samverkar med att allt fler lämnar in förpackningarna till återvinning, bidrar vi alla till att lätta på trycket på naturen och minska vår utarmning av jorden.

Våra återvinningsresultat

TMR:s insamling och återvinning har alltid vida överträffat de krav och mål som Riksdagen satt upp. Det är vi stolta över och fortsätter naturligtvis att arbeta med samma höga målsättning. Resultaten rapporterar vi årligen till våra kunder och berörda myndigheter.
Om du vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss på TMR.