Konkurrensverket har fattat beslut om att TMR ska ha fortsatt tillgång till FTI:s återvinningsstationer.

FTI har försökt att hindra TMRs fortsatta tillgång till landets återvinningsstationer genom uppsägning av det nyttjanderättsavtal som finns mellan bolagen. Efter en anmälan från TMR har Konkurrensverket agerat och nu förklarat uppsägningen från FTI olaglig. ”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant när det drabbar mindre konkurrerande företag” säger Konkurrensverkets generaldirektör Rickard Jermsten. Konkurrensverket har därför ålagt FTI att återkalla uppsägningen, förenat med ett vite på 20 miljoner kronor om FTI inte efterlever beslutet. Beslutet är logiskt och väntat. Konkurrensverket följer härmed sin tidigare hållning i samma ärende och den praxis som utarbetats av EU-kommissionen och EU-domstolen sedan många år.
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/alaggande-for-att-ge-tillgang-till-atervinningsstationer/
Eventuella frågor avseende ovanstående besvaras av;
Peter Mellgren 0737-63 39 02 eller Carl Lundqvist 0709-75 51 91