Ny förpacknings förordning

Regeringen har beslutat om en ny förpackningsförordning. Förordningen träder i kraft successivt fr.o.m 1 januari 2019 t.o.m 1 januari 2025. Den nya förordningen innebär den största omarbetningen av reglerna sedan införandet av producentansvaret 1994.

Mycket är fortfarande oklart avseende hur förordningen skall tolkas och hur olika administrativa frågor ska lösas i praktiken. Trots osäkerheterna har vi sammanställt några punkter för att ge en första överblick kring sådant som vi tror kan vara bra att känna till för er som kunder till TMR.
 • Förordningen träder i kraft 1 januari 2019, men det är 1 januari 2021 och därefter 2025 som de egentliga förändringarna börjar träda i kraft.
 • Krav på tillstånd att bedriva insamling av förpackningar ändras inte jämfört gällande förordning. Införandet av kravet senareläggs dock något och träder i kraft 1 januari 2021. Första möjliga datum för ansökan om tillstånd blir mars 2020. TMR kommer då att ansöka om tillstånd. Någon leverantör utan tillstånd kommer inte att finnas efter 1 januari 2021. Att samla in förpackningar från hushåll utan tillstånd blir då olagligt.
 • Även om mycket fortfarande är oklart törs vi konstatera att TMR kommer att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga tjänster inom ramen för den nya förordningen. Vi har redan idag nödvändig kompetens, insamlingssystem och resurser för att klara de nya kraven.
  Den enskilt största förändringen i den nya förordningen är krav på erbjudande om hämtning av förpackningar till alla fastighetsägare. En tidplan för detta löper enligt förordningen till 2025. Regeringens avsikt med de nya reglerna är att hämtning från bostadsfastigheter ska bli norm i framtiden. Återvinningsstationer kommer dock att krävas som komplement under överskådlig tid.
  Det är mycket stor skillnad mellan det remitterade lagförslaget från regeringen och hur reglerna slutligen utformades. Det gör att det i många delar är svårt att förstå hur reglerna ska tillämpas. Ansvarig myndighet för tillsyn och vägledning är Naturvårdsverket. Verket arbetar för tillfället med att försöka bestämma hur man ska organisera sig – för att kunna arbeta med den nya förordningen. Deras avsikt är därefter att inleda en dialog med berörda parter, däribland TMR, för att komma överens om vägen framåt.
  Ett register över producenter med rapportering av volymer införs. Registret och mottagning av volymrapporter kommer att skötas av Naturvårdsverket. De praktiska/administrativa skillnaderna för er som kund till TMR jämfört hur det är idag förväntar vi oss dock inte ska bli så stora.

 • Per 1 januari 2021 ska alla företag i Sverige som har producentansvar anmäla detta till Naturvårdsverket.
 • Anmälan ska inkludera information om hur man valt att lösa insamlingen. Vilket i praktiken innebär att anmäla ett av två alternativ. Antingen att man avser att sköta insamlingen själv eller att man anlitat ett insamlingssystem för detta ändamål.
 • En gång per år i efterskott ska de som anmält sig enligt ovan själva rapportera hur mycket förpackningar företaget satt på marknaden. Första rapporttillfälle kommer att avse 2021 och skall vara Naturvårdsverket tillhanda senast 31 mars 2022.
 • Naturvårdsverket kommer att ta ut en registervårdskostnad om 500 kr per företag och år.
  Den nya förordningen innehåller också flera förtydliganden och ändringar som rör förpackningars utformning. I portalparagrafen som anger syftet med förordningen stadgas att förpackningar endast ska användas när det är nödvändigt. Vad som närmare avses med detta är inte helt klart. Utöver tidigare krav på återvinningsbarhet har det i de nya reglerna dock lagts till ett krav på att volym och vikt skall begränsas till den miniminivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå. För att bedöma om en förpackning uppfyller detta krav ska en jämförelse göras med relevanta kriterier i fem angivna harmoniserade EU standarder för förpackningar. Alternativt ska företaget själva på annat sätt visa att kravet uppfylls. Nytt är också att tvingande regler för den som önskar märka sina förpackningar för identifiering av förpackningsmaterial tagits in.
  Mot bakgrund av de nya reglerna och att Naturvårdsverket nu förväntas aktivt utöva tillsyn gällande förpackningars utformning, vilket oss veterligen inte gjorts tidigare, tydliggörs en ny mindre tillåtande syn på förpackningar.
  I den mån det efterfrågas bistår vi naturligtvis med det praktiska kring den nya förordningen. Återkom gärna med frågor eller om ni så önskar ett möte för att orientera er kring den nya förordningen.