Lagen i korthet

Sedan 1994 gäller förordningen om producentansvar för förpackningar. Målet med förordningen är att uppnå en så hög grad av insamling och återvinning av förpackningar som möjligt samt att lägga det fysiska och ekonomiska ansvaret för detta på producenten som sätter förpackningen på marknaden.

björkar

Vem är producent?

Alla företag som säljer förpackade produkter eller förpackningar på den svenska marknaden är i lagens mening ”producenter av avfall”.

Producentansvaret

  • En ”producent” har det fysiska och ekonomiska ansvaret för att fullgöra lagstiftningens krav.
  • ”Producenten” ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem och underlätta för hushåll och andra att sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall.
  • Efter utsorteringen ska ”producenten” se till att de utsorterade förpackningarna i insamlingssystemen transporteras bort samt återanvänds, återvinns eller tas hand om på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.
  • En ”producent” ska samråda med kommunen. Samrådet ska ta hänsyn till lokala förhållanden och syfta till att samordna ”producentens” ansvar med kommunens renhållningsskyldighet.
  • ”Producenten” ska lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna informera hushållen.
  • En ”producent” skall rapportera till Naturvårdsverket.
  • Vid tillverkningen skall ”producenten” eftersträva att förpackningarna utformas så att de kan återvinnas och att avfallet minskas.
  • En ”producent” skall eftersträva att nå återvinningsmålen i förordningen.

Ansvarsfördelningen mellan marknadens aktörer

Inom ramen för lagstiftningen fördelar sig uppgifterna mellan aktörerna:

Miljödepartementet: Har det övergripande ansvaret för producentansvarsförordningens utformning.

Naturvårdsverket: Har i uppdrag att sammanställa statistik kring återvinning och producentansvar.

Kommunerna: Har ansvar för tillsynen av producenterna i den egna kommunen.

TMR: Är leverantör av s.k. producentansvarstjänster vilka riktar sig till företag som omfattas av producentansvar och som behöver hjälp att fullgöra lagens krav.