Domstol ger FTI rätt att säga upp avtal med TMR om tillgång till ÅVS-stationerna

Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) har idag beslutat att upphäva Konkurrensverkets åläggande mot Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som angav att FTI var skyldigt att fortsätta ge TMResponsibility (TMR) tillgång till landets återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningsinsamling.

TMR har haft sådan tillgång sedan år 2012 när det nuvarande avtalet ingicks. Sommaren 2016 sade FTI upp avtalet med TMR men FTI återkallade uppsägningen våren 2018 i enlighet med ett åläggande från Konkurrensverket.

FTI överklagade KKV:s åläggande. Målet mellan FTI och KKV avgjordes slutligt idag när PMÖD beslutade att upphäva KKV:s åläggande. PMÖD ansåg att KKV inte hade bevisat att FTI:s uppsägning bröt mot konkurrenslagen.

PMÖD:s beslut innebär att FTI har rätt att säga upp avtalet mellan FTI och TMR. Enligt uppsägningsreglerna i avtalet kan det tidigast upphöra den 31 december 2020. FTI får därefter ensamrätt till återvinningsstationerna.

Till följd av den nya förordningen om producentansvar för förpackningar som träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 är dock tillgång till återvinningsstationerna inte längre en nödvändig förutsättning för att tillhandahålla producentansvarstjänster avseende förpackningar. I stället införs krav på tillstånd från Naturvårdsverket. TMR räknar med att erhålla sådant tillstånd eftersom TMR uppfyller de nya kraven även utan tillgång till återvinningsstationerna.

Det nya regelverket innebär också att fokus alltmer flyttas till bostadsnära insamling. Dessutom införs krav på samverkan mellan de olika tillståndspliktiga insamlingssystemen om hur kostnaderna för hanteringen av det insamlade förpackningsavfallet ska fördelas. Därmed blir avtalet mellan TMR och FTI i praktiken överspelat.

För mer information, kontakta
Peter Mellgren,
Tel +46 737 633 902,
peter.mellgren@tmr.se

Möt oss på Nordic Rail, Elmia i monter B03:114

Den  8 – 10 oktober finns vi på Nordic Rail, Elmia. Kom gärna förbi och besök oss i monter B03:114. Vi är där och visar vår kompositslipers tillverkad av insamlad och återvunnen plast från svenska hushåll. Vår sliper ökar inte bara efterfrågan på insamlad plast utan passar också perfekt in i den cirkulära ekonomin då den i sig är 100%  återvinningsbar.

TMR vässar sin kompetens inom förpackningar för ökad hållbarhet!

Nu kan ditt företag få stöd inom förpackningsutveckling med hjälp av vår nya medarbetare Sofia Erixson. Hon har arbetat 10 år inom förpackningsbranschen och senast som förpackningsutvecklare på Orkla Foods Sverige.
Hos TMR kommer Sofia arbeta med kundansvar för våra befintliga kunder med fokus på förpackningsminimering och återvinningsbarhet.  Vi på TMR ser ett allt mer växande intresse bland våra kunder för förpackningsminimering och återvinningsbarhet i kombination med tydligare krav i de nya producentansvarsförordningarna har föranlett denna rekrytering. Sofia besitter med råge den kompetens som efterfrågas av kunderna och vi gläds åt att vi nu förstärkt denna del av vårt erbjudande.
Vid sidan av arbetet på TMR kommer Sofia fortsätta att driva en av Sveriges största förpackningsbloggar, www.sofiaerixson.se , där hon förutom att bevaka förpackningstrender även erbjuder föreläsningar inom ämnet.

Outokumpo Stainless Steel byter till våra kompositsliprar

Tillsammans med Outokumpo har vi introducerat ett nytt användningsområde för våra kompositsliprar. Outokompos ämnen för valsning och slipning s k slabs, läggs på träslipers vid lagring. En slab kan väga 25 ton, sex sådana ämnen d v s 150 ton på varandra är inte ovanligt. På grund av belastningarna spricker och smulas träsliprarna sönder fort. När så sker uppstår hanteringsproblem och det finns risk att ämnena glider i sär och produkterna skadas.
Efter en längre tids tester har våra kompositslipers visat sig klara de oerhörda belastningarna utan att påverkas. Outokompo koncernen har nu beslutat att övergå till våra slipers.

Malmö stad och Burlöv väljer TMR som samarbetspartner för sitt nya insamlingssystem

Vi är väldigt glada över vårt nya samarbete kring insamling, mottagning och återvinning av förpackningar och tidningar från alla villor i Malmö Stad och Burlöv.
Via sitt kommunalförbund VA SYD rullar nu kommunerna ut sitt nya efterlängtade insamlingssystem. Ett så kallat fyrfackssystem som gör att villaägarna får sina sorterade förpackningar hämtade vid dörren vilket naturligtvis bidrar till ökad insamling och återvinning.
Vi ser mycket fram emot ett bra och givande samarbete.

Patent- och Marknadsdomstolen fastställer Konkurrensverkets beslut

Idag har Konkurrensverkets beslut om att TMR ska ha fortsatt tillgång till FTI:s rikstäckande och publika nätverk av återvinningsstationer för insamling av förpackningsavfall fastställts av Patent- och Marknadsdomstolen.

FTI har försökt att hindra TMR:s fortsatta tillgång till landets återvinningsstationer genom en uppsägning av det nyttjanderättsavtal som finns mellan oss. Efter en anmälan från TMR till Konkurrensverket, förklarade verket i början av 2018 att uppsägningen från FTI var olaglig. Konkurrensverket ålade därför FTI att återkalla uppsägningen, förenat med ett vite på 20 miljoner kronor om FTI inte efterlevde beslutet. ”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant när det drabbar mindre konkurrerande företag” sade då Konkurrensverkets generaldirektör Rickard Jermsten.

FTI överklagade åläggandet till Patent- och Marknadsdomstolen, som idag alltså beslutade att avslå överklagandet och fastställa åläggandet. FTI ska därmed fortsatt ge TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer.

– Beslutet är logiskt och väntat. Konkurrensverket följde sin tidigare hållning i samma ärende och den praxis som utarbetats av EU-kommissionen och EU-domstolen sedan många år, och nu har Patent- och Marknadsdomstolen bekräftat att detta var rätt, säger Peter Mellgren, VD för TMR.

Eventuella frågor avseende ovanstående besvaras av:
Peter Mellgren 0737-63 39 02, Carl Lundqvist 0709-75 51 91

TMR fick kungligt besök

Under H.K.H. Kronprinsessan Victorias besök i Helsingborg i onsdags ingick ett besök på Norra Skånes Renhållnings AB ute i Vera Park. Där stannade Kronprinsessan till hos TMR:s Peter Mellgren som visade vår kompositsliper. Kronprinsessans engagemang och kunskap inom miljöfrågor imponerar och hon visade ett stort intresse för denna innovativa lösning och exempel på hur den cirkulära ekonomin fungerar i praktiken.

TMR:s Guide för plastförpackningars återvinningsbarhet

Vi har sammanställt en enkel rekommendation för hur man som företag bör tänka angående återvinningsbarhet när man tar fram förpackningar av plast.  Eller när man för dialog med sina leverantörer om förpackningarnas utformning. Den bygger på att man med relativt enkla medel ofta kan åstadkomma förbättringar avseende förpackningarnas återvinningsbarhet. I det ligger både att förpackningen ska fungera friktionsfritt i dagens bästa sorteringssystem (NIR-teknik) samt att välja plasttyper som det finns en stabil efterfrågan på när den sorterade plastråvaran ska bli nya produkter. Utgångspunkten för guiden är naturligtvis att inga giftiga eller misstänkt giftiga komponenter får förekomma i plasterna till förpackningar.
Är du intresserad och vill veta mera? Kontakta oss på info@tmr.se så skickar vi dig ett exemplar.

Ny förpacknings förordning

Regeringen har beslutat om en ny förpackningsförordning. Förordningen träder i kraft successivt fr.o.m 1 januari 2019 t.o.m 1 januari 2025. Den nya förordningen innebär den största omarbetningen av reglerna sedan införandet av producentansvaret 1994.

Mycket är fortfarande oklart avseende hur förordningen skall tolkas och hur olika administrativa frågor ska lösas i praktiken. Trots osäkerheterna har vi sammanställt några punkter för att ge en första överblick kring sådant som vi tror kan vara bra att känna till för er som kunder till TMR.
 • Förordningen träder i kraft 1 januari 2019, men det är 1 januari 2021 och därefter 2025 som de egentliga förändringarna börjar träda i kraft.
 • Krav på tillstånd att bedriva insamling av förpackningar ändras inte jämfört gällande förordning. Införandet av kravet senareläggs dock något och träder i kraft 1 januari 2021. Första möjliga datum för ansökan om tillstånd blir mars 2020. TMR kommer då att ansöka om tillstånd. Någon leverantör utan tillstånd kommer inte att finnas efter 1 januari 2021. Att samla in förpackningar från hushåll utan tillstånd blir då olagligt.
 • Även om mycket fortfarande är oklart törs vi konstatera att TMR kommer att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga tjänster inom ramen för den nya förordningen. Vi har redan idag nödvändig kompetens, insamlingssystem och resurser för att klara de nya kraven.
  Den enskilt största förändringen i den nya förordningen är krav på erbjudande om hämtning av förpackningar till alla fastighetsägare. En tidplan för detta löper enligt förordningen till 2025. Regeringens avsikt med de nya reglerna är att hämtning från bostadsfastigheter ska bli norm i framtiden. Återvinningsstationer kommer dock att krävas som komplement under överskådlig tid.
  Det är mycket stor skillnad mellan det remitterade lagförslaget från regeringen och hur reglerna slutligen utformades. Det gör att det i många delar är svårt att förstå hur reglerna ska tillämpas. Ansvarig myndighet för tillsyn och vägledning är Naturvårdsverket. Verket arbetar för tillfället med att försöka bestämma hur man ska organisera sig – för att kunna arbeta med den nya förordningen. Deras avsikt är därefter att inleda en dialog med berörda parter, däribland TMR, för att komma överens om vägen framåt.
  Ett register över producenter med rapportering av volymer införs. Registret och mottagning av volymrapporter kommer att skötas av Naturvårdsverket. De praktiska/administrativa skillnaderna för er som kund till TMR jämfört hur det är idag förväntar vi oss dock inte ska bli så stora.

 • Per 1 januari 2021 ska alla företag i Sverige som har producentansvar anmäla detta till Naturvårdsverket.
 • Anmälan ska inkludera information om hur man valt att lösa insamlingen. Vilket i praktiken innebär att anmäla ett av två alternativ. Antingen att man avser att sköta insamlingen själv eller att man anlitat ett insamlingssystem för detta ändamål.
 • En gång per år i efterskott ska de som anmält sig enligt ovan själva rapportera hur mycket förpackningar företaget satt på marknaden. Första rapporttillfälle kommer att avse 2021 och skall vara Naturvårdsverket tillhanda senast 31 mars 2022.
 • Naturvårdsverket kommer att ta ut en registervårdskostnad om 500 kr per företag och år.
  Den nya förordningen innehåller också flera förtydliganden och ändringar som rör förpackningars utformning. I portalparagrafen som anger syftet med förordningen stadgas att förpackningar endast ska användas när det är nödvändigt. Vad som närmare avses med detta är inte helt klart. Utöver tidigare krav på återvinningsbarhet har det i de nya reglerna dock lagts till ett krav på att volym och vikt skall begränsas till den miniminivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå. För att bedöma om en förpackning uppfyller detta krav ska en jämförelse göras med relevanta kriterier i fem angivna harmoniserade EU standarder för förpackningar. Alternativt ska företaget själva på annat sätt visa att kravet uppfylls. Nytt är också att tvingande regler för den som önskar märka sina förpackningar för identifiering av förpackningsmaterial tagits in.
  Mot bakgrund av de nya reglerna och att Naturvårdsverket nu förväntas aktivt utöva tillsyn gällande förpackningars utformning, vilket oss veterligen inte gjorts tidigare, tydliggörs en ny mindre tillåtande syn på förpackningar.
  I den mån det efterfrågas bistår vi naturligtvis med det praktiska kring den nya förordningen. Återkom gärna med frågor eller om ni så önskar ett möte för att orientera er kring den nya förordningen.

Europaparlamentet antog lagförslaget att förbjuda försäljningen av vissa plastprodukter för engångsbruk

EU kommissionens lagförslag om att förbjuda försäljningen av vissa plastprodukter för engångsbruk antogs på onsdagen 24 oktober av Europaparlamentet. Det berör bland annat tallrikar, bestick och ballongpinnar. Parlamentet har också valt att i listan över förbjudna produkter inkludera produkter av plaster som kan brytas ned genom oxidation och snabbmatsförpackningar som är tillverkade av EPS, eller frigolit som det ofta kallas. Den nya lagen skulle, om den antas, förbjuda försäljningen av produkterna inom EU från och med 2021.

Parlamentets företrädare kommer att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet om det slutliga regelverket. Om rådet och parlamentet kommer överens kommer lagstiftningen att införas i form av ett direktiv som Sverige därefter skall överföra till nationell lagstiftning.