Patent- och Marknadsdomstolen avslog FTI:s överklagan och fastställde konkurrensverkets beslut

Under våren fastställde Patent- och Marknadsdomstolen Konkurrensverkets beslut om att TMR ska ha fortsatt tillgång till det rikstäckande och publika nätverket av återvinningsstationer för insamling av förpackningar.

FTI har försökt att hindra TMR:s fortsatta tillgång till landets återvinningsstationer genom en uppsägning av det nyttjanderättsavtal som funnits sedan 2012. Konkurrensverkets underkände uppsägningen som olaglig och hotade FTI med böter på 20 MSEK om de inte skulle drar tillbaka sin uppsägning av avtalet. Vilket FTI sedermera gjorde. Generaldirektör Rickard Jermsten på Konkurrensverket motiverade beslutet: ”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant när det drabbar mindre konkurrerande företag”.

Nu har alltså Patent- och Marknadsdomstolen bestämt att Konkurrensverkets beslut var rätt och att bötesbeloppet var rimligt. FTI har överklagat även detta beslut och nu återstår endast en instans i denna långdragna historia. Det är rimligt att vänta sig ett beslut från överdomstolen till sommaren 2020. Även om den nya förpackningslagen gör stationssystemet mindre betydelsefullt, vartefter dom nya kraven uppfylls, kommer tillgång till stationerna behövas under överskådlig tid. 
Frågan om tillgång till ett gemensamt insamlingssystem är inte unik för Sverige. Det finns sedan många år en utvecklad praxis från EU för domstolen att luta sig mot. Vi har därför ingen anledning att tro att Överdomstolen gör en annan bedömning än Konkurrensverket och Patent- och Marknadsdomstolen.