Patent- och Marknadsdomstolen fastställer Konkurrensverkets beslut

Idag har Konkurrensverkets beslut om att TMR ska ha fortsatt tillgång till FTI:s rikstäckande och publika nätverk av återvinningsstationer för insamling av förpackningsavfall fastställts av Patent- och Marknadsdomstolen.

FTI har försökt att hindra TMR:s fortsatta tillgång till landets återvinningsstationer genom en uppsägning av det nyttjanderättsavtal som finns mellan oss. Efter en anmälan från TMR till Konkurrensverket, förklarade verket i början av 2018 att uppsägningen från FTI var olaglig. Konkurrensverket ålade därför FTI att återkalla uppsägningen, förenat med ett vite på 20 miljoner kronor om FTI inte efterlevde beslutet. ”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant när det drabbar mindre konkurrerande företag” sade då Konkurrensverkets generaldirektör Rickard Jermsten.

FTI överklagade åläggandet till Patent- och Marknadsdomstolen, som idag alltså beslutade att avslå överklagandet och fastställa åläggandet. FTI ska därmed fortsatt ge TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer.

– Beslutet är logiskt och väntat. Konkurrensverket följde sin tidigare hållning i samma ärende och den praxis som utarbetats av EU-kommissionen och EU-domstolen sedan många år, och nu har Patent- och Marknadsdomstolen bekräftat att detta var rätt, säger Peter Mellgren, VD för TMR.

Eventuella frågor avseende ovanstående besvaras av:
Peter Mellgren 0737-63 39 02, Carl Lundqvist 0709-75 51 91