TMR:s Guide för plastförpackningars återvinningsbarhet

Vi har sammanställt en enkel rekommendation för hur man som företag bör tänka angående återvinningsbarhet när man tar fram förpackningar av plast.  Eller när man för dialog med sina leverantörer om förpackningarnas utformning. Den bygger på att man med relativt enkla medel ofta kan åstadkomma förbättringar avseende förpackningarnas återvinningsbarhet. I det ligger både att förpackningen ska fungera friktionsfritt i dagens bästa sorteringssystem (NIR-teknik) samt att välja plasttyper som det finns en stabil efterfrågan på när den sorterade plastråvaran ska bli nya produkter. Utgångspunkten för guiden är naturligtvis att inga giftiga eller misstänkt giftiga komponenter får förekomma i plasterna till förpackningar.
Är du intresserad och vill veta mera? Kontakta oss på info@tmr.se så skickar vi dig ett exemplar.